Τὸ κινούμενον εἴτε ἄνθρωπος εἴτε χρῆμα ἢ καὶ σκιά τις πῶς κινεῖται; διὰ τί οἷόν τέ ἐστι κινεῖσθαι; ἡ δὲ κίνησις τί ἐστιν;

Τίνι τρόπῳ γίγνεται ἡ ἶρις; ἆρ’ ἔξεστιν ἠ μετεωρισμός; ἦ ὑπάρχουσι μηχαναί αἷστισιν ἔξεστι τὸν χρόνον διαπορεύεσθαι; καὶ τίς ἐστι μετρητῆς τινὸς δυνάμεως ἡ μεγίστη ἐν τῇ φύσει ὑπάρχουσα ποσότης; Μῶν τὸ κενὸν λεγὀμενον ἄπειρον τῷ ὄντι παντῶν κενόν ἐστιν; Τίνα ἐστὶν ἐν τῇ φυσικῇ ἐπιστήμῃ τὰ ἔτι καὶ νῦν ἄλυτα προβλήματα;

Already Aristotle asked: Τί ἐστιν ἡ κίνησις; What is motion? This Φυσικησ τεχνησ βιβλιον explores the topic.

Physics pdfFree download of volume I - FALL, FLOW AND HEAT         (260 MB).

Physics pdfFree download of volume II - RELATIVITY AND COSMOLOGY         (50 MB).

Physics pdfFree download of volume III - LIGHT, CHARGES AND BRAINS         (80 MB).

Physics pdfFree download of volume IV - THE QUANTUM OF CHANGE         (38 MB).

Physics pdfFree download of volume V - MOTION INSIDE MATTER: PLEASURE, TECHNOLOGY AND STARS         (85 MB).

Ἀποδεικνύει το βιβλίον, ὄ περ δωρεὰν κατέθηκαν οἱ ἐν τῷ Μotion Μountain ἐργαζόμενοι, πῶς ἐξῆν τὰ τοιαῦτα ἐξελιχθῆναι αἰνίγματα ἤδη δισχίλια ἔτη καὶ πεντακόσια ἐρευνηθέντα. Τοῦτο τὸ βιβλίον κατὰ πᾶσαν πτυχὴν καὶ ἡδονὴν παρέχει και θαύματα ἀποκαλύπτει καὶ ἐς σκέψιν προκαλεῖ.

*    *    *

 
 
 
 
 

There is no simple way to translate text from a modern language into ancient greek. If you happen to know ancient greek and would like to help, please contact me. I would like to have the following text:
 

Enjoy an entertaining and free pdf book on physics, the science of motion. Download the 5 free volumes of the Motion Mountain Physics Textbook. The newest edition, a beautiful book in a single data file, is in full colour and contains many films, stories and facts: every one of the over 2000 pages is wonderful and captivating.

Find out what candles, amber and butterflies have in common, how muscles work, how colours appear, how levitation is possible, why we can see the stars, and which problems about motion are still unsolved. Enjoy many wonderful puzzles about nature. Read about the great advances in our understanding of the processes that surround us. Learn how the story of the universe shapes our night sky, the Sun, our landscape, our bodies and all the atoms that make it up. Find interesting experiments to repeat. Enjoy the power of the concepts that are used in physics.

Explore the motion of plants, animals, lightning, satellites, charges, light and empty space itself! Be fascinated by molecular motors, black holes, the beauty of nature and the simplicity of how it works: Explore the principle of cosmic laziness, the maximum speed, the largest distance, the highest power, and gauge symmetry.